Política de Privacitat

TALLER DE FRED, SL, informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients.

I garanteix en tot moment l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i serveis de la societat de la informació: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals ja la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), la normativa Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSIce).

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

TALLER DE FRED, SL

CIF: B62382668

Domicili: C/ Santa Rita 23, 08105 Sant Fost de Campsentelles

Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 32989, Foli 12, Fulla B219145 Inscripció 1

Telèfon: 935934708

Correu electrònic: tdefred@tdefred.com

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les dades seran utilitzades per a mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per a realitzar el tractament són:

Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per TALLER DE FRED, SL i relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi aconseguit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les seves dades personals.

Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.

Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la seva suspensió per part de l’interessat, exercint els seus drets sobre les dades, i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li resultin d’aplicació.

LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de les dades personals està basada en el consentiment exprés del propi interessat o si és el cas en l’execució d’un contracte i/o servei. En qualsevol moment es podrà exercir el dret a retirar el consentiment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

DESTINATARIS DE LES DADES

Les dades seran utilitzades per TALLER DE FRED, SL. També podrà comunicar legítimament les dades personals amb els encarregats de tractament per a l’execució d’un contracte o prestació d’un servei a TALLER DE FRED, SL, seguint per això les seves instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat.

DRETS DELS USUARIS

L’usuari té dret a:

Sol·licitar l’accés a les seves dades personals que s’estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.

Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per les quals van ser recollides.

Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan escaigui, i en aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.

Dret a la portabilitat de les seves dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s’efectuï per mitjans automatitzats. Les dades es lliuraran de forma estructurada, ús comú i lectura mecànica.

Dret a retirar el consentiment prestat.

Dret a reclamar davant l’agència espanyola de protecció de dades.

L’Usuari pot exercitar els drets anteriorment indicats a l’adreça de correu postal o electrònica de TALLER DE FRED, SL, acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del seu DNI o document equivalent, i especificant el dret que desitja exercir.

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Les dades personals seran facilitades pel propi interessat de forma absolutament voluntària. La manca de facilitar determinades dades o preguntes que poguessin formular-se en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que se li presentin a l’Usuari, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació dels quals és imprescindible disposar de les dades de caràcter personal, en tal cas TALLER DE FRED, SL informarà del caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.

TALLER DE FRED, SL li assegura la confidencialitat de les seves dades personals i li garanteix la seguretat d’aquestes, adoptant les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els i les menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals sense el previ consentiment del seu pare/mare i/o tutors legals.

Els Usuaris, introduint les seves dades en els formularis de contacte o presentades en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part de TALLER DE FRED, SL, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’Usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que TALLER DE FRED, SL li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

MESURES DE SEGURETAT

Que, de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, TALLER DE FRED, SL està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, les quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb els fins per les quals són tractades.

TALLER DE FRED, SL garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

BRETXES DE SEGURETAT

TALLER DE FRED, SL informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades dels quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Lleida. Distribuïdors oficials